تماس
دبیرخانه تصویرسال:
 میدان هفت تیر- خيابان مفتح جنوبي، روبه‌روي ورزشگاه شيرودي، کوچه اردلان، پلاک ۲۴، طبقه چهارم 

شماره تماس دبیرخانه تصویر سال:
٨٨٨٢٤١٠٣ -٠٢١

٨٨٨٢٦٨١٩ - ٠٢١
٨٨٨٢٤٣٧٣ - ٠٢١  

کد پستی: ١٥٨٣٩١٦٦١٨
 ایمیل: 
info@tassvir.com
tassvirsal@gmail.com