نمایشگاه شانزدهمین جشن تصویر سال 
تا پایان تعطیلات نوروز ١٣٩٨ 
در خانه هنرمندان ایران ادامه دارد

nowrooz98.jpg