پانزده پله را 
با هم 
و با دلی رها و امیدوار 
 بالا رفته‌ایم:
در لذتی از 
شکوهِ هنر و اعتماد...

تصویر ِ«سال۱۳۹۷» را انسانی‌تر  می‌خواهیم.

samadian.jpg

سروستان زمستانی