نوروز ۱۳۹۵
تصویری‌ها در انتظارِ زیباییِ شبِ چهارده

Final 2.jpg
بهاریه جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر/ نقاشی: سارا صدیقی