نمایشگاه شانزدهمین جشن تصویر سال 
تا پایان نوروز 1398 
در خانه هنرمندان ایران ادامه دارد

nowrooz98.jpg